Jeg søger en kæreste Struer

Jens Eriksen har altsaa faaet Langting med sin Hustru, og det er vel urigtigt naar hans Fader Brune Erik nvnes som Ejer af Langtind.

Hans Broder der ogsaa hed Brune Erik stiftede 1436 en Sjlemesse i Dueholm Kloster for sine Forldre og afdde Brdre, blandt hvilket Jens Eriksen var Jens Eriksen tilhrte Familien Banner, der i Vaabnet frte en skraadelt Skjold.

Han dde 1435 og synes kun at have haft en Datter Fru Mette, der dde 1460 og var gift med Hr.

Niels Eriksen til Tim, der ved hende blev Ejer af Langtind.

Mikkels Kirke i Sale en Gaard i Felde i Ryde Sogn, der gav aarlig Mark Korn og af 4 Ker T. Hans Sn Henrik Albertsen nvnes til Langtind og Rydhave, og dennes Datter Karen Henriksdatter nvnes til samme Gaard og var gift med Aage Hedisen Puder, der i 1377 underskrev Kong Olufs Haandfstning.Jeg takker for den Velvilje og Interesse, jeg har mdt hos Ejsing Sogns Kommunalbestyrelse og andre, som velvilligt har ydet mig Vejledning, deriblandt srlig Arkivar P. 24 Juni 1632 skrev Lensmanden Ulrik Landberg til Biskoppen, at Holger Rosenkrantz havde bedet ham paa sine vegne at beskikke en Prst i Ejsing, . Bevilling paa 1/4 af Sale Kierketiende, da han 1642 havde faaet Tilsagn om den frste ledige Tiende.Han havde nu foreskrevet en Person fra Varde at prdike i Kirken, hvem han anbefalede Biskoppen med de ord: Jeg er saa glad, at de fattige Mnd kunne faa en Sogneprst, den gode Gud unde, at det er sket i god Tid. Den ovenfor omtalte Sjlemesse i Kirken for Fru Karen AAges og hendes Efterkommere blev ved Reformationenstiden ndret til Onsdagsprdiken og Prsten beholdt den indtgt der er henlagt til Sjlemessen, nemlig Herligheden og Landgilden af 2 Gaarde i Gjeddal, samt Afgiften af Mgeltoft og Tndig, til hvilke Herligheden skulde hre under Landting. Sren Rasmussen et Tingvidne, at Ejsing er den allersletteste og ringeste Sogn i Ginding Herred, baade paa paa Ager og Eng og for deres Ringheds Skyld kunne Sognemndene ikke svare Prsten hans Rettigheder, som de burde at give, og han billigen burde have, at Hr. Havre, og han dog har gjort Onsdagsprdiken mere end hans Formand.Hr Albert Andersen var en af Rigets Stormnd, og fik 1329 Holstebro og Hjerm Herred i Len, ligesom han havde haftv Helsingborg Slot i Pant.Han er begravet i Graabrdre Kloster i Viborg og levede endnu 1330.

Jeg søger en kæreste Struer

Sren Rasmussen ikke udi 10 Aar havde bekommet sin Rettighed af Mgeltoft og Tyndig, som han skulde have for Onsdagsprdiken, nemlig 15 Tdr. " Prsten anfrer i en Indberetning fra samme Aar som Grunden hertil, at Bnderne bleve saaledes medtagne ved Arbejdet og paa anden Maade af den,som havde Herligheden, at de intet kunne yde.Fra Prsten Hans Schousboe og hans Hustru Maren Pederdatter, der var datter af en Kbmand i Lemvig og efter hans Dd giftede sig med Prstens Hans Rosenberg i Lemvig nedstammer den Adelige Familie Gyldenfeldt.Henrik Albertsens Ftter Albert Andersen til Tovskov sknkede Ribe Bispestol sine Ejendomme i Hjerm og Ginding Herred, hvilket med Undtagelse af Godset in Borgbjerg Sogn, Biskop Christensen 1422 paa Ginding Herreds Ting skdede Fru Karine af Langthynd Agh Pudes Enke Efterleverske, blandt dette Gods var Rydhave,som Fru Karine imod Biskoppens Villie havde bemgtiget sig, men nu gav Biskoppen Afkald paa yderlig Tiltale mod et Vederlag asf 3 Gaarde i Egebjerg og 3 Gaarde i Sale Sogn, og hun forpligtede sig til hvert Aar, at betale 2 rter godt Korn, indtil hun eller hendes Efterkommere, skdede Biskoppens Gods som gav en lignende Afgift, i det hele fik Biskoppern en Afgift af 11 rter Korn som Vederlag, eller omtrent 50 Tdr. Ved denne Overenskomst med Biskoppen var i midlertid den Ulermpe, at hun ikke fr Overdreagelsen havde lavbudt til de nrmeste Frnder, hvorom Hr. Niels Eriksen fremkaldte paa Harbo Bygdeting, at Fru Karen, Hr. jeg søger en kæreste Struer-80jeg søger en kæreste Struer-90 Niels Eriksen til Langtind erhvervede et Tingsvidne af Ginding Herred, at det var aldrig med hendes Frnders Fuldbyrd og Raad, og de ej heller ver vre, da hun det foreskrevne Skde gjorde ligesom hendes Sstesn Erik Nielsen af Brt? Niels Eriksens Hustrus Oldemoder, var paa forskrevne Ting, fr hun skdede Bisp Christiern af Ribe hendes Gods i Geding Herred og kejsede Hr. For Fru Karen Aags som hun kaldes i en Dom af Aar 1500, og hendes Brn og efterkommere kaldtes en Sjlemesse hver Onsdag i Ejsing Kirke.Kurt Guldbk Historiske og topografiske optegnelser Kirken Historisk biografiske oplysning om prsterne i Ejsing Landting Prstens beretning 1766 om Landting Om Skipper Clement Angende Ejsing Sogneprster Kirken har navn efter sognet Kirkens inskriptioner Kirkens ejere angende Ejsing Sogn angende Om hovedgrden Landting En jagthistorie fra Landting 1717 Sm notitser om Ejsing Sogn Rstgrd Ejsingholm Nr. Mgeltoft Hellegrd Remmegrd Store Elbrnd Lille Elbrnd Ultang Tnding Raunholt Ejsinggrd Nedergrd stergrd Brogrd (Rst) Lykkegrd Smedegrd En slgtsgrd i Raast (Schou slgten) Damgrd Sinsgrd En grd uden navn (Niels Breum Mortensen) Nrgrd Thorngrd stergrd Geddal Vestergrd Geddal Pilgrd Lille Kroager Slotsgrd Toftgrd Kjrgrd Hedegrd Hjgrd Mllegrd Egebjerg David Jens Grd (Jens Davidsen) Brndgrd Dalgrd Enggrd Lavhede Til Udarbejdelsen af svel denne Bog, som ogs af forskellige bilag til Ejsing Sogns Historie, er for det meste benyttet utrykte Dokumenter fra Arkiverne og forskellige trykte Kilder i Bibliotekerne, samt eget Kendskab til Sognet. Tilbage (efter Trap Danmark) 1539 Klagede Ingeborg Lavridsdatter over Knud Christensen, at han havde lovet hende gteskab, men ikke indfriet sit lfte, og efter at han var kaldet til sin Faders Kapellan, blev det ham forbudt at prdike, indtil han giftede sig med hende, havde han imidlertid beligget en af sin Faders Piger iflge Lensmandens og Biskoppens Beretning.

  • Kostenlos reiche männer kennenlernen
  • Singles in burgess hill
  • Single party bremen 2015
  • Private kontakte Osnabrück
  • Fickdates ohne anmeldung leipzig hauptbahnhof
  • Partnersuche privat Recklinghausen

Jeg gr opmrksom p, at Materialet, som jeg har samlet p gennem en lang rrkke, ikke m betragtes som absolut fyldestgrende. Det er mit Hb og nske, at Materialet m blive til Glde og Nytte for Sognets interesserede Beboere, og at det m blive opbevaret under betrykkende Forhold. Kongen befalede derfor 20 November 1593, at efterdi hans idelige Forseelser ikke ere at lide eller gedulge, men tilbrlig br straffes, skulde han staa aabenbar skrifte, og lide en tilbrlig og lidelig Straf, men derpaa maatte han stedes til Kald og Prdiken, at gre Tjeneste som tilforn.Schousboe blev Officer i Bornholms Millitz, senere Kommandant i Korsr og 1761 optaget i Adelsstanden med navnet Gyldenfeldt. Det var en meget besvrligt Annex Prsten 1735 havde faaet i Handbjerg Sogn med den elendige Kirkevej, der ofte omtales i Kirkebogen i Hr. Kaldet var vel daarligt, men det er alligevel ret komiskat se Prstens Glde udtrykt i Kirkebogen over indbringende Forretninger. Brud og Brudgom ofrede hver 1 kurant Dukat, af Flgeskabet 8 Kroner og i smaa mnt2 Sletdaler. (Gud ske lov) 4 September 1750 Marie Rasmusdatter Lund paa Landting viet til Hr. Vindelev, Prst i Staby, hvorfor jeg blev aflagt med 30 Kroner. Han skriver saaledes: "1786 dde der30 personer i Sognet, de fleste af Sprinkelsvaghed.Om dette Eksempel paa trofast Krligheds Udholdenhed mod Adelsstolthed og Familietugt findes en lsevrdig Beretning af P. Jens Mllers Tid, isr ved Krslen over Skrbk, hvorover der var Overkrsel nrved Stranden, hvor Skrbk Bro findes. 1733 prdike Degnen i Hemmet Kristoffer Fjord og Degnen i Estvad Msr. Saaledes skriver han: 3die Marts 1744 viete Peder Madsen Anne Koek paa Handbjerg Hovedgaard. Kammerraad Hansen forbd sine Bnder at lade holde Ligprdiken, og den Ordre turde ingen overtrde, men bliver vel i hans Tid en sdvanlig Skik.2 Juledag 1753 faldt mine 4 Hopper i Skrbk under islag, jeg selv kom lykkelig af Vognen og maatte resolvere at vade til Stvleknerne derover paa Isen, som Gud selv alene styrkede, at den ikke brast. Det ses ogsaa, at Lugprdiken endnu 1790 var usdvanligt.Samme Prst brugte meget Degne til at prdike til at prdike for sig. Glansperioden i Prstens Tilvrelse var sikkert Bispevisitatsen 1734, efter at der ingen saadan havde vret siden 1714, om hvilken han skriver: Fredagen efter 11 Sndag efter Trin. Svend Heide af Vejrum, Bispindens Broder Kaptajn Mlchen af Viborg, Seignr.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *